KJ #1 (best JEWISH HORA MEDLEY)

  1. Siman Tov, Mazal Tov 
  2. V Ya Sa Shalom
  3. Ya Sa Shalom
  4. Hava Nagila
  5. Lechiem, Lechiem
  6.  Shalom Aleichemim

OR TRADITIONAL (HAVA NAGILA)